27 PLAGER I GRAVIDITETEN INGEN SNAKKER OM – BRUTALT OG ÆRLIG

// Bikinitopp finner du her. //

Å være gravid framstilles veldig glamorøst noen ganger. Alt virker så fint og flott, magen vokser, babyen sparker, og fødselen nærmerer seg. Men hvordan er det egentlig å være gravid?

De fleste gravide snakker ikke om symptomene og plagene de opplever under graviditeten, da mange synes det er flaut. Jeg har samlet en del svangerskapsplager fra andre gravide og kom fram til denne listen.

Det er ikke slik at alle gravide vil oppleve alle disse plagene da alle svangerskap er ulike, til og med dine egne, men dette er helt normale vanlige plager som kan oppstå hos alle. Uansett hvilke plager man må gjennom så er det jo så værdt det til slutt.

//Being pregnant can often be shown as very glamorous sometimes. Everything seems so nice and beautiful, the stomach grows, the baby kicks, and the birth is close. But what is it really like to be pregnant?
Most pregnant women do not talk about the issues they experience during pregnancy, as many find it embarrassing. I have gathered some pregnancy issues from many different pregnant woman and made this list for you.
Not all pregnant women will experience all of these on the list, but these are common normal ailments that can occur to everyone. No matter what pregnancy problems you have to go through, it is so worth it in the end.

Hemorider oppstår hos så mange som èn av tre under svangerskapet og etter fødselen. Grunnen til at mange gravide opplever å få hemoroider, er at den voksende livmoren trykker ned mot endetarmen. Det hindrer blodet i å strømme tilbake til hjertet og dermed hoper blodet seg opp i blodårene. Disse utvides for å gi blodet plass, og vi kan få en ond sirkel. Det kan også oppstå dersom du er forstoppet og trykker hardt og lenge når du er på toalettet.

Løsning: Spis fiberrik mat, drikk mye vann og vær i bevegelse. Andre tiltak kan være å unngå å stå for lenge og tunge løft. God hygiene er også veldig viktig.

//Hemorrhoids occur in as many as one of three during pregnancy and after birth. The reason many pregnant women experience hemorrhoids is that the growing uterus is pressing down towards the rectum. It prevents the blood from flowing back to the heart and thus the blood accumulates in the blood vessels. These expand to give blood space, and we can get in a bad circle. It can also occur if you are constipated and press hard and long while in the toilet.
Solution: Eat high fiber foods, drink plenty of water and keep moving. Other measures may be to avoid standing too long and heavy lifting. Good hygiene is also very important.

Føtter som sparker under ribbeina og i bekkenet dagen lang. En voksende baby er veldig koselig, men mange gravide synes det rett og slett er vondt på slutten når babyen er stor og sterk og sparker både under ribbeina og ned i bekkenet. Noen ganger kan oppleves som om huden skal sprekke. Det kan bli vanskelig å sitte eller ligge, til og med puste, da det ikke er plass til noe mer i magen.

//Feets that is kicking under your ribs and in your pelvis. A growing baby is very lovely, but many pregnant woman thinks that it is painful with all these kicking in the end. Sometimes it even feels like the skin is going to tear apart. Siting and laying can be difficult and also breathing, there is no more space for anything else.

Bekkenløsning oppstår hos alle gravide da kroppen forbereder seg på babyen som skal passere gjennom kanalen. Men noen opplever sterke smerter. Det er litt usikkert hvorfor noen opplever smerte og andre ikke, det kan være svak bekken fra før, plager tidligere, lite fysisk aktivitet eller hormonelt.

Løsning: Det viktigste er å lytte til kroppen. Hvis det er vondt må du roe ned. Man må kjenne etter hva som gir smerte og ikke. Finn en god liggestilling i senga, legg deg på siden før du reiser deg opp, unngå høye kneløft, pass på at du balanserer tyngden på bena. Hvis du har smerter når du ligger på rygg under samleie kan du prøve å ligge på siden med en pute mellom bena.

//Pelvic dissolution occurs in all pregnant women as the body prepares for the baby to pass through the canal. But some people experience severe pain. It is a little uncertain why some experience pain and others do not, it may be weak pelvis before, problems earlier, little physical activity or hormonal.
Solution: The most important thing is to listen to the body. If it hurts, calm down. One must know what causes pain and not. Find a good resting position in the bed, lie down on the side before you get up, avoid high knee lifts, make sure you balance the weight on your legs. If you have pain while lying on your back during intercourse, try lying on the side with a pillow between your legs.

Mer hårvekst ulike steder på kroppen kommer av hormonelle andringer. Typiske steder du kan oppleve hårvekst er magen, ansiktet, armer, bein, og rygg.

//More hair growth in different places on the body comes from hormonal changes. Typical places you can experience hair growth are the abdomen, face, arms, legs, and back.

Mange opplever å få åreknuter. Dette på grunn av at åreveggen blir slappere under svangerskapet og trykket fra livmoren som gjør det vanskeligere å pumpe blodet tilbake, slik at det samler seg. Som regel oppstår disse på bena.

Løsning: Bruk kompresjonsstrømper, spesielt om du skal ut å fly, sitte eller stå lenge eller på jobb. Vær i bevegelse og unngå å sitte med bena i kryss.

//Many people experience getting varicose veins. This is because the artery wall becomes weaker during pregnancy and the pressure from the uterus which makes it harder to pump the blood back so that it collects. As a rule, these occur on the legs.
Solution: Use compression stockings, especially if you are out flying, sitting or standing for long or at work. Keep moving and avoid sitting cross-legged.

Din utflod vil bli annerledes, både endret konsistens og farge. Dette skjer på grunn av at surhetsgraden i skjeden endrer seg på grunn av hormonøkning og større blodgjennomstrømning i underlivet, slik at det blir mindre tilgjengelig for bakterievekst og et sunnere miljø for babyen som skal komme ut. Endret pH i underlivet kan også gi deg kløe, altså soppinfeksjon.

Løsning: Hvis dette er noe som plager deg kan det være lurt å skifte undertøy flere ganger om dagen eller bruke et truseinnlegg. Ha også med deg intimservietter. Ikke vask underlivet med såpe som inneholder veldig mye parfyme da dette kan gi irritasjoner. Hvis du er bekymret kan det være lurt å ta kontakt med legen.

//Your discharge will be different, both in texture and color. This happens because the acidity of the vagina is changing due to hormone increase and greater blood flow in the abdomen, making it less accessible for bacterial growth and a healthier environment for the baby to come out. Changed pH of the vagina can also cause itching, ie fungal infection.
Solution: If this is something that bothers you, you may want to change your underwear several times a day or use a panty liner. Also bring intimate wipes. Do not wash the vagina with soap that contains a lot of perfume as this can cause irritation. If you are concerned, you may want to contact your doctor.

Blødende tannkjøtt er ikke uvanlig, 75% opplever dette i svangerskapet. Du kan merke blod nesten hver eneste gang du pusser tennene. Det er ikke farlig og skyldes en økning i østrogennivået under graviditet. Slimhinnene dine hovner opp.

Løsning: Om du blør fra tannkjøttet må du fortsette å pusse. Det er viktig å holde god tannhygiene. Du kan eventuelt prøve en mykere tannbørst om du synes det er ubehagelig.

//Bleeding gums are not uncommon, 75% experience this in pregnancy. You can feel blood almost every time you brush your teeth. It is not dangerous and is due to an increase in estrogen levels during pregnancy. It swallows the mucous membranes.
Solution: If you bleed from the gums, continue brushing. It is important to maintain good dental hygiene. You may want to try a softer toothbrush if you find it disgusting.

Neseblod hver gang du pusser nesen, eller bare sånn helt plutselig. Neseblod skyldes hoven slimhinne i nesen samt at slimhinnene kan bli ekstra tørre. Under graviditeten øker blodvolumet med nesten 50% slik at du har ekstra mye blod i kroppen og dette gir mer press på de små blodårene.

Løsning: Hvis du blør neseblod, ikke bøy hodet bakover, men klyp over neseryggen og hold det tett til blødningen stopper. Bruk saltvannspray før du pusser nesen slik at du får fuktet slimhinnen litt ekstra.

//Nosebleeds every time you brush your nose, or just like that suddenly. Nosebleeds are caused by swollen mucous membranes in the nose and the mucous membranes can become extra dry. During pregnancy, the blood volume increases by almost 50% so you have extra blood in your body and the blood is making pressure on the small blood vessels.
Solution: If you bleed nosebleeds, do not bend your head back, but pinch your nostrils and hold them tight until the bleeding stops. Use saline spray before brushing your nose to help moisturize the mucous membrane a little.

Du svetter ekstra og har hetetokter, dette fordi svettekjertlene blir mer aktive og Hjertet jobber ekstra mye for å pumpe mer blod gjennom kroppen, som vil  gjøre deg varmere. Svetting er kroppens måte å kjøle seg ned på.

Løsning: Unngå klær av syntetiske materialer. Bruk deodorant, skrubb med hanske og såpe i dusjen, skift klær ofte. Drikk mye vann og kjøl deg ned med en kald dusj eller en luftetur.

//You sweat extra and feel hot flashes, this is because the sweat glands become more active and the Heart works extra hard to pump more blood through the body, which will make you warmer Sweating is the body’s way of cooling down.
Solution: Avoid clothing made of synthetic materials. Use antiperspirant, scrub in the shower, change clothes oftes. Drink plenty of water and cool down with a cold shower or a walk.

Du blir kortpustet nå bare av å gå i en trapp. Økt blodvolum gjør at blodet har behov for ekstra oksygen, samt fosteret trenger ekstra oksygen. Du vil da føle du noen ganger må hive etter pusten og også puste hardere. Pusting er også en måte kroppen regulerer kroppstemperaturen på, så dersom kroppstemperaturen din stiger vil pustfrekvensen din også øke, og det samme skjer om du har for lite oksygen i blodet.

Løsning: Dette er ikke farlig. Trening kan føles tungt og utfordrende, men du bør absolutt fortsette med trening. Faktisk kan du bli enda bedre trent under graviditeten på grunn av økt blodvolum og mindre oksygen. Så det er bare en fordel.

//You are now short of breath just by walking up a few stairs. Increased blood volume means that the blood needs extra oxygen, and the fetus needs extra oxygen. You will then feel that you sometimes have to breathe and also breathe harder. Breathing is also a way the body regulates body temperature, so if your body temperature rises, your breathing rate will also increase. The same will happen if your blood have loss og oxygen.
Solution: This is not dangerous. Exercise can feel heavy and challenging, but you should definitely continue exercising. In fact, you may get even better trained during pregnancy due to increased blood volume and less oxygen. So that’s just an advantage.

Young preganant woman expecting a baby happy parent near window

Hva skjedde med brystene? De er nå større, kanskje litt øm, og brystvortene er mørkere. Areola blir mørkere og større på grunn av hormonene i kroppen din. Men det er også for at babyen lettere skal finne frem til brystknoppen ved amming.

//What happened to the breasts? They are now bigger, maybe a little tender, and the nipples are darker. Areola gets darker and bigger because of the hormones in your body. But it is also for the baby to more easily find the breast bud during breastfeeding.

Angst, depresjon, eller bare tanker som svirrer rundt i hodet. Humør som svinger kraftig. Kroppen din må tilpasse seg hormonendringene noe som fører til alle disse svingningene i din mentale helse. Hos mange oppstår tanker, forundringer og bekymringer, ting man egentlig ikke kanskje ville tenkt på om han ikke var gravid.

Løsning: Det er lov å føle seg glad og trist på samme tid. Det er ikke alltid lett å forstå hvor mye hormonene påvirker deg mentalt. Det beste du kan gjøre er å snakke om hvordan du har det med partneren din, slik at kan forstå deg bedre og det vil også få deg til å føle deg bedre. Senere ut i svangerskapet vil hormonene jevne seg mer ut og du vil også føle deg mer “normal” igjen.

//Anxiety, depression, or just thoughts swirling around your head. Mood that fluctuates sharply. Your body needs to adapt to the hormone changes, leading to all these fluctuations in your mental health. In many pregnant woman there accords thoughts, wondering, and concern, things you normally never would think about if you were not pregnant.
Solution: It is allowed to feel happy and sad at the same time. It is not always easy to understand how much the hormones affect you mentally. The best thing you can do is talk about how you are doing with your partner so that they can understand you better and it will also make you feel better. Later in pregnancy, the hormones will even out and you will also feel more “normal” again.

Du merker at du er trøtt og ønsker å sove hele tiden, og søvnkvaliteten har synket betraktelig. Om du hadde en god natt søvn føler du fortsatt at du trenger en powernap eller to i løpet av dagen. Mange gravide opplever fatigue, at de aldri er uthvilt. Søvnkvaliteten går ned med en aktiv baby og voksende mage. Årsaken til at du er så trett er at skjoldbruskkjertelen og binyrene øker hormonproduksjonen, samt at livmoren også starter hormonproduksjon. Du skal også skape et helt menneske på 40 uker, kroppen din skal gjøre seg klar til å gi din baby næring. Kanskje har du et annet barn hjemme også som trenger din fulle oppmerksomhet. Kroppen din bruker veldig mye energi og det er også vanskelig å finne en god liggestilling.

Løsning: Søvn bør være din største prioritet da lite søvn påvirker så mye i kroppen din. Sov flere ganger i løpet av dagen hvis du føler for det, finn tidspunkt som passer der du kan slappe av. Finn ut hva som hjelper, hvordan du foretrekker å sove. Det er greit at noen dager har man ikke energi til å gjøre så mye, kanskje har du en partner som kan hjelpe deg med ting som skal gjøres, eller han kan stå for middagen noen ganger i uken.

//You notice that you are tired and want to sleep all the time, and the quality of sleep has dropped considerably. If you had a good night’s sleep, you still feel like you need a power pack or two during the day. Many pregnant women experience fatigue, that they are never rested. Sleep quality goes down with an active baby and growing belly. The reason you are so tired is that the thyroid and adrenal glands increase hormone production, and that the uterus also starts hormone production. You will also create a whole human being in 40 weeks, your body getting ready to nourish your baby. Maybe you have another child at home too who needs your full attention. Your body uses a lot of energy and it is also difficult to find a good lying position.
Solution: Sleep should be your top priority as little sleep affects so much in your body. Sleep several times during the day if you feel like it, find the appropriate time where you can relax. Find out what helps, how you prefer to sleep. It’s okay that some days you don’t have the energy to do that much, maybe you have a partner who can help you with things to do, or he can stand for dinner a few times a week.

Du kastet opp eller var kvalm i starten av svangerskapet, men plutselig meldte kvalmen sin ankomst i slutten også. Hormonelle forandringer i kroppen fører til ubalanse og dermed kvalme. Man er også sensitiv til lukt og smaksløkene endrer seg, slik at det som ikke gjorde deg kvalm før plutselig gjør deg kjempekvalm. På slutten av svangerskapet er mange plaget med halsbrann som også kan gi kvalme. Men det er også mange andre ting som kan gjøre deg kvalm, slik som nedsatt appetitt, jerntabletter, lite søvn, stress, forstoppelse.

Løsning: Prøv å finn ut hva som forårsaker kvalmen. Drikk masse vann. Spis små hyppige måltider. Noen ganger kan nøtter, chips, tørre kjeks eller popkorn hjelpe. Kanskje fungerer det med et måltid rett etter du har stått opp. Unngå brå bevegelser etter mat og tunge måltider før leggetid. Hvis du er kvalm sent i svangerskapet er det alltid lurt å ta kontakt med legen din for å utelukke svangerskapsforgiftning.

//You threw up or were nauseous at the start of pregnancy, but suddenly the nausea announced its arrival in the end as well. Hormonal changes in the body lead to imbalance and thus nausea. You are also sensitive to smell and the taste buds change, so that what didn’t make you nauseous suddenly makes you really sick. At the end of the pregnancy, many are afflicted with heartburn which can also cause nausea. But there are also many other things that can make you nauseous, such as decreased appetite, iron tablets, low sleep, stress, constipation.
Solution: Try to find out what is causing the nausea. Drink plenty of water. Eat small frequent meals. Sometimes nuts, chips, dry biscuits or popcorn can help. Maybe it works with a meal right after you get up. Avoid sudden movements of food and heavy meals before bedtime. If you are sick late in pregnancy, it is always advisable to consult your doctor to rule out pregnancy poisoning.

Du må tisse hele tiden og kanskje kan du ikke sove en hel natt uten å tisse minst èn gang. Du nyser, du hopper, du ler, du lekker. Ja det er mange som opplever å lekke urin, ikke mye, men litt. Årsaken være svak bekkenbunn, men også at du bør drikke minst 2 liter væske om dagen og i tillegg skal du ha en 2-3 kilos baby hoppende på blæra. Det er ikke så rart at det kan være vanskelig å holde igjen i noen situasjoner.

Løsning: Gå på do ofte og tøm blæra skikkelig. Jo mer du holder igjen jo lettere er sjansen for at du lekker. Prøv å husk å tren bekkenbunnen hver dag, knip musklene minst 10 sekunder noen ganger om dagen. Ha med deg truseinnlegg eller ekstra truse.

//You have to pee all the time and maybe you can’t sleep a whole night without peeing at least once. You sneeze, you jump, you laugh, you leak. Yes, many people experience urine leakage, not much, but a little. It may be weak pelvic floor, but you should also drink at least 2 liters of fluid a day and in addition you should have a 2-3 kilos baby jumping on the bladder. It’s no wonder it can be difficult to hold back in some situations.
Solution: Go to the bathroom often and empty the bladder properly. The more you hold back, the easier your chances of leaking. Try to remember to exercise your pelvic floor every day, squeezing your muscles at least 10 seconds a day. Bring your panties or extra panties.

Hodepine er aldri behagelig og årsaken kan være så mangt. Hormonforandringer, økt blodvolum, endret blodtrykk, blodsukker som går opp og ned, er du mye kvalm og får i deg lite væske og mat vil dette også føre til hodepine. Lite søvn, lavt jernlager, og også svangerskapsforgiftning.

Løsning: Pass på at du spiser jevnlig og får i deg minst 2 liter væske hver dag. Sov nok gjennom dagen og pass på at du ikke stresser så mye. Hvis hodepinen vedvarer kan det være lurt å ta kontakt med legen din for å sjekke at du er frisk. Paracet kan også tas av gravide, men jeg ville nok helst ha prøvd alt annet før jeg startet med medisiner.

//Headaches are never comfortable and the cause can be so many. Hormone changes, increased blood volume, altered blood pressure, blood sugar going up and down, you are very nauseous and getting in your fluid and food will also cause headaches. Low sleep, low iron storage, and also pregnancy poisoning.
Solution: Make sure you eat regularly and get at least 2 liters of fluid every day. Sleep enough through the day and make sure you don’t stress too much. If your headache persists, you may want to check with your doctor to make sure you are healthy. The paracet can also be taken by pregnant women, but I probably would have tried everything else before I started taking medication.

Leggkramper oppstår hos flere enn halvparten av alle gravide og skyldes smertefulle sammentrekninger i leggmuskulaturen. Årsaken er litt uvisst, noen mener det kan være lavt magnesiumnivå i blodet.

Løsning: Vær i aktivitet og tøy muskulaturen. Husk å ta vitaminer hver dag, og er du mye plaget med kramper kan det være en løsning å ta ekstra tilskudd, men snakk med legen din om dette. Du finner også økte mengder magnesium i kost som helkorn, bønner, tørkede frukter, nøtter og frø

//Leg cramps occur in more than half of all pregnant women and are caused by painful contractions in the leg muscles. The reason is a little uncertain, some believe there may be low magnesium levels in the blood.
Solution: Be active and stretch your muscles. Remember to take vitamins every day, and if you are much bothered with cramps it may be a solution to take extra supplements, but talk to your doctor about this. You will also find increased amounts of magnesium in diets such as whole grains, beans, dried fruits, nuts and seeds

Du merker underlivet ditt blir annerledes. Endret slimhinne og økt blodvolum i kroppen skaper også en endring i underlivet, hvor mange føler seg mer hoven og fyldig. Noen opplever også stort nedpress, og av til også noe som buler litt ut i skjedeåpningen. Underlivet bærer ganske tungt i svangerskapet, og er avhengig av en sterk bekkenbunnsmuskulatur for å holde alt på plass.

Løsning: Det kan være lurt å unngå tunge løft. Tren bekkenbunnsmuskulaturen hver dag. Men bekymre deg ikke, noen få uker etter fødselen vil det være som normalt igjen. Da hormonene endrer seg, blodvolumet synker og slimhinnene blir som før.

//You notice your vagina is different. Changed mucosa and increased blood volume in the body also create a change in the abdomen, where many feel more swollen and full. Some also experience pressure down, and sometimes even a little bulge in the vagina. The lower abdomen carries quite heavily during pregnancy, and relies on a strong pelvic floor muscle to hold everything in place.
Solution: You may want to avoid heavy lifting. Exercise your pelvic floor muscles every day. But don’t worry, a few weeks after birth it will be back to normal. As the hormones change, the blood volume drops and the mucous membranes become as before.

Små Blødninger i svangerskapet er helt normalt, men ikke alle opplever dette. Når slimhinnene er mer hovne og blodfylte, betyr det også at de litt lettere kan blø. Noen opplever også at de kan blø litt i forbindelse med samleie. Det du skal være obs på om blødningen ikke avtar eller den tar seg opp, også hvis du får smerter eller foster aktiviteten endrer seg.

//Small bleeding during pregnancy is normal, but not everyone experiences it. When the mucous membranes are more swollen and full of blood, it also means that they can bleed a little easier. Some people also feel that they may bleed a little during sex. You should be aware of whether the bleeding does not subside or it increases, even if you experience pain or fetal activity change.

Seksualivet ditt kan bli annerledes etter du har blitt gravid. Endret slimhinne og hormoner gjør at fuktigheten din blir annerledes. Mange sliter med kvalme og kan få redusert sexlyst, det samme gjelder dersom man er utmattet, eller synes den voksende magen er i veien. Andre gravide kan få økt sexlyst på grunn av økt blod som sirkulerer rundt i kroppen. Så det varierer veldig. Noen gravide merker også at partneren kan få mindre lyst på sex.

Løsning: Det er viktig at man snakker med partneren sin om hvordan man føler seg, slik at man ikke misforstår eller blir misforstått. Det er viktig å ta vare på hverandre og forholdet også når man blir gravid, og finne den beste løsningen for begge.

//Your sex life may be different after you become pregnant. Changed mucous membranes and hormones make your moisture different. Many people struggle with nausea and may have reduced sex drive, the same applies if one is exhausted, or thinks the growing stomach is in the way. Other pregnant women may have increased sex drive due to increased blood circulating around the body. So it varies a lot. Some pregnant women also notice that their partner may be less inclined to have sex.
Solution: It is important that you talk to your partner about how you feel so that you are not misunderstood or misunderstood. It is important to take care of each other and the relationship even when you are pregnant and to find the best solution for both.

Intimbarbering kan være en utfordring sent i svangerskapet. Plutselig var magen i veien, du klarer ikke å se hvordan det står til “der nede”, og dermed blir det umulig å få til intimbarbering.

Løsning: Mange gravide får hjelp hos partneren sin for å “trimme” underlivet for uønsket hårvekst, noen hjelper til og med å vokse. Hvis man synes det er ubehagelig å få hjelp hos partneren sin kan profesjonell hjelp være en smart løsning.

//Intimate shaving can be a challenge late in pregnancy. Suddenly the stomach was in the way, you can’t see how it goes “down there”, and thus it becomes impossible to get an intimate shave.
Solution: Many pregnant women get help from their partner to “trim” the vagina for unwanted hair growth, some even help to wax If you find it unpleasant to get help from your partner, professional help can be a smart solution.

Hovne hender og føtter kan være ubehagelig. Dette er væskeopphopningi kroppen. Blant annet blir blodmengden større. Når livmoren vokser, presser den på blodårer i bekkenet, og blodstrømmen sakker ned slik at mye blod samler seg i ekstremitetene (armer og bein) og tvinger væske inn i vevet. Slik væskeopphopning fører ofte til hevelser i ankler og føtter, og er vanligst i den siste tredjedelen av svangerskapet. Noen gravide merker ikke noe som helst til dette.

Løsning: Drikk godt med vann (det høres rart ut men det hjelper). Hold deg unna mat med mye fett og salt. Hold deg i aktivitet og prøv å sitt med bena høyt når du slapper av. Støttestrømper er genialt dersom det blir mye stillesitting eller ståing.

//Swollen hands and feet can be uncomfortable. This is the fluid accumulation body. Among other things, the amount of blood is increased. As the uterus grows, it presses on pelvic veins, and the blood flow slows down so that a lot of blood accumulates in the extremities (arms and legs) and forces fluid into the tissue. Such fluid accumulation often leads to swelling of the ankles and feet, and is most common in the last third of pregnancy. Some pregnant women do not notice anything about this.
Solution: Drink well with water (it sounds strange but it helps). Stay away from foods high in fat and salt. Stay active and try to sit high with your legs as you relax. Support socks are brilliant if there is a lot of sitting or standing.

Det kan gå dager uten at du har vært på toalettet og kanskje du opplever ufrivillig luftavgang når du minst venter det. Forstoppelse og gassproduksjon, høres rart ut å være plaget med begge disse samtidig, men det er veldig vanlig. Spesielt i starten av svangerskapet når kroppen produserer så masse hormoner, kan du føle deg forstoppet og se ut som du er 7 måneder på vei. Dette kan være svært ubehagelig da du kan oppleve sterke kramper. Årsaken til dette er høy produksjon av hormonet progesteron, som bidrar til at muskulaturen i de indre organene (for eksempel tarmsystemet) blir mer avslappet. Maten du spiser bruker også dermed enda lengre tid på å fordøye.

Løsning: Spis mye fiberrik mat, slik som frukt, grønnsaker, grove kornprodukter og svisker. Drikk masse vann og vær i fysisk aktivitet hver dag.

//There may be days without the toilet and you may experience leaking gas when you least expect it. Constipation and gas production, sounds strange to be bothered with both of these at the same time, but it’s very common. Especially at the beginning of pregnancy when the body produces so many hormones, you may feel constipated and look like you are 7 months on the road. This can be very uncomfortable as you may experience strong cramps. The reason for this is high production of the hormone progesterone, which helps to make the muscles of the internal organs (for example the intestinal system) more relaxed. The food you eat also takes even longer to digest.
Solution: Eat lots of high fiber foods such as fruits, vegetables, coarse cereals and prunes. Drink plenty of water and be in physical activity every day.

Sure oppstøt og halsbrann melder sin ankomst når magen presser på oppover. Halsbrann oppleves gjerne som en sviende smerte bak brystbenet. Ved sure oppstøt kjennes det ut som om surt mageinnhold kommer opp i svelget/munnen. Årsaken til halsbrannen er at lukkemuskelen mellom magesekken og spiserøret blir slappere under påvirkning av svangerskapshormoner. Dermed lekker syre fra magesekken opp i spiserøret og irriterer slimhinnene.

Løsning: Det finnes reseptfrie legemidler på apoteket som kan hjelpe. Unngå å drikke mye sure drikker slik som kaffe. Spis små hyppige måltider og unngå mat med for mye fett. Unngå å spise rett før du legger deg. Bygg opp hodeenden i sengen når du skal legge deg.

//Acid reflux and heartburn announce their arrival as the stomach pushes upwards. Heartburn is often experienced as a burning pain behind the sternum. During acid reflux, it feels as if acidic stomach contents are entering the throat / mouth. The cause of the heartburn is that the closing muscle between the stomach and the esophagus becomes weaker under the influence of pregnancy hormones. Thus, stomach acid leaks into the esophagus and irritates the mucous membranes.
Solution: There are non-prescription drugs at the pharmacy that can help. Avoid drinking lots of sour drinks such as coffee. Eat small frequent meals and avoid foods with too much fat. Avoid eating right before you fall asleep. Build up the head end of the bed when you go to bed.

Opptil èn av fire opplever rastløse ben i slutten av svangerskapet. Det oppleves som kribling og trang til å bevege bena. Plagene blir gjerne mer fremtredende jo mer komfortabelt du har det. Plagene forsvinner nesten omgående hvis du beveger på beina, men de kommer ofte raskt tilbake når du legger deg ned igjen.

Løsning: Strekk og bøy på bena for å få i gang blodsirkulasjonen. Mange synes det hjelper å ha noe kaldt over anklene.

//Up to one of four experiences restless legs at the end of pregnancy. It is felt like tingling and the urge to move your legs. The complaints tend to become more prominent the more comfortable you are. The complaints disappear almost immediately if you move on your legs, but they often come back quickly when you lie down again.
Solution: Stretch and bend your legs to start the blood circulation. Many think it helps to have something cold over the ankles.

Uren hud kan oppstå sammen med hormonforandringene, mens det er faktisk noen gravide som sier huden blir bedre i svangerskapet. Noen kan få alvorlig akne, mens andre merker noen ekstra kviser på haken og i panna. I slutten av svangerskapet når hormonene er mer i balanse kan også huden din roe seg. Huden i svangerskapet kan bli mer fet, noe som igjen fører til økt talgproduksjon.

Løsning: Spis sunt og drikk masse vann. Se gjennom hvilke hudprodukter du bruker. På grunn av endring i huden kan det hende du trenger å fornye samlingen din.

//Impure skin can come along with the hormone changes, while there are actually some pregnant women who say the skin gets better during pregnancy. Some can get severe acne, while others notice some extra pimples on the chin and forehead. At the end of pregnancy when the hormones are more in balance, your skin can also calm down. The skin during pregnancy can become more oily, which in turn leads to increased sebum production.
Solution: Eat healthy and drink plenty of water. Review which skin products you use. Due to skin changes, you may need to renew your collection.

Det klør hele tiden, enda du smører deg minst to ganger om dagen. Kløe kan være fryktelig plagsomt. opptil 20 prosent av alle gravide får plager med kløe i svangerskapet. Kløe i huden oppstår på grunn av normale (fysiologiske) forandringer, tørr hud, økt strekk på huden er vanligst. Høye konsentrasjoner av svangerskapshormoner er sannsynligvis også medvirkende.

Løsning: bruke rikelig med fuktighetskrem og unngå at huden blir tørr. Smør deg helst rett etter du har dusjet, da huden absorberer mer fuktighet da. En mild såpe kan også forhindre at huden føles for tørr. Noen gravide opplever at et varmt bad tilsatt “lindrende” remedier som havregryn, demper kløen.

//It itches all the time, even though you put on oil at least twice a day. Itching can be terribly annoying. up to 20 per cent of all pregnant women suffer from itchiness during pregnancy. Itching of the skin occurs due to normal (physiological) changes, dry skin, increased stretching of the skin is most common. High concentrations of pregnancy hormones are probably also contributing.
Solution: apply plenty of moisturizer and avoid drying the skin. Preferably lubricate immediately after showering, as the skin absorbs more moisture then. A mild soap can also prevent the skin from feeling too dry. Some pregnant women feel that a warm bath with “soothing” remedies such as oatmeal dampens the itch.

www.lisalife.me

I am a Norwegian girl, vegetarian, nurse, and a mom. Pregnant with a February baby <3 I'm creative and have a passion for food, lifestyle, sport, and traveling. I hope you find some inspiration, enjoy!
Posts created 63

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top